ИМПРЕСУМ

Информации за трговското претпријатие:
Pickbox Д.О.О.
Radnička cesta 50
10 000 Загреб
Е-пошта: info@pickbox.tv

Компанијата е запишана во регистарот:

Трговски суд во Загреб Tt-13/19783-4; MBS: 080869251; OIB: 03331453241

Членови на управата:

С. Божиќ-Љубичиќ; Т. Писк

Основачки капитал:

20 000 куни, во целост запишан

IBAN :

HR1423400091110701581 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

HR9823600001102375767 Zagrebačka banka d.d.