ИМПРЕСУМ

Информации за трговското претпријатие:
Pickbox ДОО за услуги
Radnička cesta 50
10 000 Загреб
Е-пошта: info@pickbox.tv

Компанијата е запишана во регистарот: Трговски суд во Загреб Tt-13/19783-4; MBS 080869251; OIB: 03331453241
Членови на управата: С. Божиќ-Љубичиќ; Т. Писк
Основачки капитал: 20 000 куни, во целост запишан
IBAN : HR1423400091110701581 Privredna banka Zagreb d.d.; HR9823600001102375767 Zagrebačka banka d.d.